Partner pre školy

Spoločnosť Portrét, s.r.o. poskytuje fotografické služby a jej zameraním je výlučne školská fotografia,
ako tradícia s cieľom uchovať spomienky zo školských čias na seba, svojich spolužiakov a učiteľov.
Jej dlhoročným pôsobením, prácou a serióznym prístupom si vybudovala dôveru na mnohých školách v Slovenskej republike.

Fotografovanie prebieha v rámci dohody o spolupráci so školou ako organizovaná hromadná školská akcia vo vopred dohodnutom a oznámenom termíne
a na základe informovaných súhlasov rodiča (zákonného zástupcu žiaka).

Spoločne podporujeme tých, čo to potrebujú.

VIAC →

Obchodné podmienky

Nasledujúce obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky na fotografické služby a tovary s nimi súvisiace, ak ďalej nie je uvedené inak. Základné ustanovenia  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo

Reklamačný poriadok

Prijímanie reklamácií Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa. V rámci reklamačného konania je objednávateľ povinný popísať vady ( napr. omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo, druh, alebo formát

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O NAKLADANÍ S TÝMITO ÚDAJMI Spoločnosť PORTRÉT, s. r. o. plne rešpektujeme súkromie klienta. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré osobné dáta o klientovi. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní našich služieb