Reklamačný poriadok


Prijímanie reklamáciíchlapec-4

 1. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa.
 2. V rámci reklamačného konania je objednávateľ povinný popísať vady ( napr. omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo, druh, alebo formát vyhotovených fotografií, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 3. Dodávateľ potvrdí prevzatie reklamácie písomne.
 4. Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje
 5. Vadou tovaru nie sú drobné farebné rozdiely ktoré vychádzajú z technických vlastností spôsobu fotografovania, tlače a iných technických procesov ako ani dôvody ktoré sú predmetom osobného cítenia.
 6. V prípade služieb nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia (rýdzo subjektívnych skutočností).
 7. Za úplnosť žiakov na zábere triedneho kolektívu nezodpovedáme.


Lehota na podanie a vybavenie reklamáci

 1. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť.
 2. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú prevzaté a posúdené. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase v lehote 30 dní.


Práva z oprávnenej reklamácie

 1. V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú, sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi,
 2. V prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny.
 3. V ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.


Záverečné ustanovenia

 1. Účelom reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov objednávateľa. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky objednávateľa boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu Portrét, s.r.o. Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa, na tel. čísle: 047/552 42 10, alebo na e-mailovej adrese: portret@skolskafotografia.sk

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.09.2015