Obchodné podmienky

Nasledujúce obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky na fotografické služby a tovary s nimi súvisiace, ak ďalej nie je uvedené inak.

dievca-s-tabulou
Základné ustanovenia 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.

2. Dodávateľom je obchodná spoločnosť PORTRÉT, s.r.o. so sídlom Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa, IČO: 36 058 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 8149/S.

3. Objednávateľom je škola (školské zariadenie), ktorá doručila dodávateľovi objednávku osobne, prípadne e-mailom, telefonicky alebo poštou (ďalej len „objednávateľ“).


Objednávka 

4. Objednávateľ si objednáva služby alebo tovar ponúkaný dodávateľom na základe objednávky, ktorá musí obsahovať prinajmenšom tieto náležitosti (ďalej len „objednávka“)

a. identifikácia objednávateľa;
b. označenie služby, alebo tovaru, alebo popis služby, resp. tovaru, ktoré má dodávateľ   objednávateľovi dodať;
c. rozsah objednávaných služieb alebo tovaru;
d. čas dodania služieb alebo tovaru.

5. Ak objednávateľ neuvedie miesto dodania služieb alebo tovaru, má sa za to, že služby a tovar majú byť dodané na adresu sídla objednávateľa.

6. Objednávka, ktorú dodávateľ prevezme a potvrdí, je považovaná za doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. Ak objednávka nespĺňa niektoré z náležitostí, alebo je na základe dohody potrebné doplnenie niektorých údajov, dodávateľ sa spojí s objednávateľom a prípadne vyzve objednávateľa k odstráneniu nedostatkov objednávky, k jej spresneniu alebo doplneniu.

7. Zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky, resp. zmenenej objednávky dodávateľom.

8. Dodávateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo jej časť v prípade ak objednávateľ na výzvu dodávateľa neodstráni nedostatky objednávky, resp. ju nespresní alebo nedoplní.

9. Objednávateľ má právo stornovať (aj inak ako písomne) objednávku bez udania dôvodu až do doby jej prijatia dodávateľom.

Dodanie tovarov a služieb

10. Dodacie lehoty sú pre dodanie jednotlivých druhov ponúkaných služieb alebo tovarov rôzne, a to v závislosti od náročnosti ich vyhotovenia alebo uskutočnenia. Záväzný termín dodávky služieb alebo tovaru bude odberateľovi oznámený pri prijatí objednávky.

11. Vo všeobecnosti je termín dodávky služieb alebo tovaru od troch týždňov odo dňa potvrdenia objednávky, alebo odo dňa vykonania posledného úkonu smerujúceho k splneniu predmetu objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámené telefonicky alebo e-mailom.


Cena, platobné podmienky a dodanie 

12. Cena služieb a tovarov je stanovená podľa cenníka a ponuky dodávateľa. Aktuálnu cenu služby alebo tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi pred začatím dodávania predmetu zmluvy. Cena za dodanie služby alebo tovaru podľa individuálnych požiadaviek odberateľa bude stanovená na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia, použitého materiálu alebo náročnosti vyhotovenia, či inštalácie. Cena je vždy dohodnutá s DPH, teda ako konečná.

13. Objednávateľ uhrádza platbu za služby alebo tovar prevodom na účet dodávateľa.

14. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru. 

15. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom čase na adrese uvedenej na objednávke, alebo na inom dojednanom mieste. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodaného tovaru. Pokiaľ je dodaný tovar viditeľne poškodený alebo zničený, objednávateľ je povinný tovar neprevziať a bezodkladne kontaktovať dodávateľa.

16. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru uhradením úplnej ceny a ďalších peňažných plnení dohodnutých s dodávateľom. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na objednávateľa, ktorý už má tovar v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar dodávateľa.

17. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar, alebo keď tak neurobí v dohodnutom čase, tak v čase keď mu dodávateľ umožni s tovarom nakladať, ale objednávateľ tovar neprevezme.


Odstúpenie od zmluvy 

18. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia riadnej objednávky dodávateľovi. Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ dodávateľovi oznámiť písomne poštou, alebo e-mailom.

19. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet zmluvy nie je možné splniť z dôvodu, že:

a. sa tovar, ktorý sa mal použiť pri dodaní predmetu zmluvy už prestal vyrábať,
b. dovozca zmenil cenu dodávaného tovaru,
c. cena tovaru oznámená objednávateľovi bola preukázateľne nesprávna,
d. objednávateľ neposkytuje dodávateľovi pri plnení predmetu zmluvy potrebnú súčinnosť pri ďalšom plnení.

Záruka 

20. Dodávateľ ručí za akosť dodaného tovaru a služieb. Dodávateľ ručí za svetelnú stálosť a životnosť fotiek a mediálnych nosičov v rámci záruky výrobcu fotografického materiálu a digitálnych médií.

21. Na dodávaný tovar je objednávateľovi poskytnutá záručná doba dvadsaťštyri mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru objednávateľovi.

22. V prípade reklamácie je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi, že daný tovar má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú.

23. V prípade služieb nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia (rýdzo subjektívnych skutočností).

24. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ po vzájomnej dohode povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení.

25. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a nevhodným spôsobom, resp. spôsobom na ktorý dodaný tovar nie je primárne určený. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené vyššou mocou.

26. Ďalšie náležitosti reklamácie vady predmetu zmluvy a postup pri reklamácii upravuje Reklamačný poriadok dodávateľa.


Autorské práva a ochrana osobných údajov

27. V prípade fotografických služieb, dodávateľovi prislúcha autorské právo na fotografie podľa miery autorského zákona.

28. Objednávateľ má právo fotografie šíriť pre vlastné účely a ďalej ich rozmnožovať. V prípade komerčného použitia (reklamy, produktové videá a pod.) je objednávateľ povinný vyžiadať si povolenie od dodávateľa.

29. Pri použití fotografií na sociálnych sieťach na komerčné účely môže dodávateľ pokiaľ nebolo inak dohodnuté, požadovať, aby bol dodávateľ pomenovaný. Poškodenie práva na určenie mena oprávňuje dodávateľa k náhrade škody.

30. V prípadoch kedy sa za účelom dodania tovarov, alebo služieb dodávateľom objednávateľovi majú spracúvať informácie, ktoré môžu mať povahu osobných údajov je objednávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť, najmä na zabezpečenie súhlasov so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a pri zabezpečení splnenia iných podmienok ustanovených týmto zákonom, ktorých nesplnenie má za následok nemožnosť dodať tovar, alebo služby dodávateľom objednávateľovi.


Záverečné ustanovenia 

31. Objednávateľ objednaním služieb dodávateľovi vyhlasuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. súhlasí, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa.

32. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov objednávateľa zodpovednou osobou.

33. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Dodávateľ sa zaväzuje nesprístupniť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa tretím osobám jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola dodávateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

34. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a bližšie neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

35. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej podľa nich.

36. Objednávateľ vyhlasuje, že pred objednaním fotografických služieb, resp. tovarov dodávateľovi sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa ako aj bol na ne dodávateľom pri objednávaní odkázaný a vyjadruje s nimi súhlas.

37. V prípade podmienok, práv a povinností, ktoré sú odchylné od ustanovení v týchto Všeobecných obchodných podmienkami dodávateľa, ktoré boli dojednané medzi objednávateľom a dodávateľom v objednávke, platia tieto podmienky, práva a povinnosti dojednané v objednávke.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2015


Systém doobjednávania

1. Systémom doobjednávania sa rozumie zjednodušený elektronický doobjednávací formulár zriadený a prevádzkovaný dodávateľom na jeho vlastnom webovom portáli https://skolskafotografia.sk/doobjednavky pre objednávateľa (ďalej len „systém doobjednávania“).

2. Prostredníctvom systému doobjednávania si môže objednávateľ zjednodušeným spôsobom doobjednať fotografie, alebo portrétové kolekcie, ktoré boli dodávateľom dodané objednávateľovi, ako aj ďalšie tovary alebo služby dodávateľom prostredníctvom tohto systému ponúkané.

Objednávanie systémom doobjednávania

3. Portrétová kolekcia objednaná objednávateľom u dodávateľa môže obsahovať unikátny QR kód spolu s jedinečným ID číslom a jedinečným PIN kódom, ktoré sa použijú pre doobjednanie.

4. Po naskenovaní QR kódu, alebo zadaní ID kódu na webovej stránke dodávateľa, je zobrazená stránka s poľom určenými na zadanie PIN kódu. Po zadaní kódov sa zobrazí (i) jednoduchý formulár pre doplnenie údajov za účelom nevyhnutnej identifikácie adresáta doobjednávaných tovarov, (ii) náhľady tovarov s možnosťami výberu a s vyznačením príslušných cien a poštovného, ako aj (iii) voľba s možnosťou odstránenia záberov (a tým aj možnosti akejkoľvek doobjednávky) zo systému dodávateľa.

5. Po vyplnení a potvrdení doobjednávky bude dodávateľovi zaslaná záväzná objednávka spolu s informáciami o adresátovi doobjednaného tovaru a navolených možnostiach. Zároveň bude zadávateľovi doobjednávky zaslaný potvrdzovací e-mail v ktorom budú odzrkadlené v doobjednávke navolené možnosti a zadané údaje.

6. Doobjednávka vytvorená prostredníctvom systému doobjednávania je pre objednávateľa záväzná.

Dodanie tovaru, služby a úhrada za ne

7. Doobjednaný tovar bude zaslaný na úhradu na adresu, ktorá bola uvedená pri zadávaní doobjednávky.

8. Dodanie a úhrada za tovar alebo služby objednané prostredníctvom systému doobjednávania sa riadia primerane ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Povinnosti objednávateľa voči adresátom portrétových kolekcií

9. Objednávateľ je podľa svojich možností povinný aj pred dodaním prvej portrétovej kolekcie, adresáta takejto kolekcie preukázateľne, s poukazom aj na zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poučiť o systéme doobjednávania ako aj o možnosti požiadať o vynechanie záberov so systému doobjednávania. Pri porušení tejto povinnosti, zodpovedá objednávateľ dodávateľovi za vzniknutú škodu.

10. Po odovzdaní fotografického tovaru dodávateľom objednávateľovi, zodpovedá za bezpečnosť uschovania QR kódu, ID kódu a PIN kódu, ako aj iných údajov spojených so systémom doobjednávania objednávateľ.

Bezpečnosť systému

11. Kódy QR, ID a PIN sú prístupné výlučne adresátovi portrétovej kolekcie, ktorý zabalenú kolekciu otvorí prvý krát.

12. Všetky kódy sú generované a prideľované k jednotlivým portrétovým kolekciám náhodným spôsobom, preto sú nemeniteľné a nezameniteľné.

13. Fotografické náhľady doobjednávaných záberov sú umiestnené na zabezpečených webových serveroch objednávateľa, alebo certifikovaných webových serveroch poskytovaných partnermi dodávateľa. Z týchto dôvodov prístup k náhľadom záberov iným spôsobom, ako použitím priložených jedinečných kódov nie je možný.

 

Deaktivovanie systému doobjednávania

14. Objednávateľ má právo požiadať dodávateľa o deaktivovanie systému doobjednávania pre všetky tovary a služby spojené s jeho objednávkou.

15. Deaktiváciu vykoná dodávateľ bezplatne, pričom žiadosť o deaktiváciu musí objednávateľ dodávateľovi oznámiť najneskôr v deň fotografovania.

Platnosť pravidiel používania systému doobjednávania

16. Tieto pravidlá používania systému doobjednávania sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 01.09.2016