Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O NAKLADANÍ S TÝMITO ÚDAJMI

Spoločnosť PORTRÉT, s. r. o. plne rešpektujeme súkromie klienta. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré osobné dáta o klientovi. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní našich služieb majú povahu osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Naša spoločnosť sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

dievca-4

Vaše osobné údaje sú v rámci poskytovania služieb našou spoločnosťou dôverné a nie sú nikdy poskytované žiadnym tretím subjektom. Naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane spôsobom, ktorý by bol v rozpore so zákonom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Neposkytujeme tretím osobám, alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate, alebo ďalšie súvisiace údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých klientov, alebo služby.

V procese dodávania fotografických služieb sú zhromažďované údaje klientov pre účely zabezpečenia súvisiacich fotografických služieb, vybavovania reklamácií a podobne. Údaje sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím osobám.

Spoločnosť PORTRÉT, s. r. o. ako dodávateľ služieb, si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Informácie zhromažďujeme výlučne za účelom poskytnutia fotografických služieb a súvisiacich tovarov. Neposkytujeme ich tretím stranám mimo rámec zákona, alebo na komerčné účely.

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť PORTRÉT s. r. o., Rožňavská 50, 982 01 Tornaľa, IČO: 36058301, Email: portret@skolskafotografia.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: súhlasu podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, od ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, zákonný zástupcovia klientov. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko klienta, meno a priezvisko zákonného zástupcu, škola, ročník, trieda, fotografia.

 

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov odo dňa ich poskytnutia nasledovne:

Do konca aktuálneho školského roka v celkovom rozsahu poskytnutých údajov za účelom dodania služby, alebo súvisiaceho tovaru,
Do 2 rokov v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie reklamácie v zmysle osobitného predpisu (Obchodný zákonník),
Do 3 rokov v rozsahu: fotografia, na účely zmluvnej strany ktorou je výlučne školské zariadenie v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 245/2008 Z. z. Školský zákon).

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak bolo o poskytnutie týchto informácií požiadané elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky.

 

Právo na opravu

Ak sa dotknutá osoba domnieva,  že  údaje  ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo nás požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak  osobné  údaje, ktorými disponujeme, už  nie  sú  potrebné  na  naplnenie účelu  spracúvania.  Toto právo  je potrebné  posúdiť  z pohľadu všetkých relevantných okolností, napr. aj reklamácie, alebo oprávnení verejných inštitúcií.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať o ukončenie používania osobných údajov. Ide o prípady, kedy osobné údaje, ktorými disponujeme,  môžu  byť  nepresné  alebo  keď  osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba nás má právo požiadať o prenos osobných údajov na inú, tretiu stranu. Právo na prenosnosť sa týka  len  osobných  údajov,  ktoré  sme  získali  na  základe  súhlasu,  alebo zmluvy.

 

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré nie je založené na oprávnených  záujmoch. V  prípade,  ak  nemáme oprávnený dôvod  na  spracúvanie,  a dotknutá osoba podá  námietku, nebudeme osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Dotknutá osoba má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre dotknutú osobu vyplynie právny dôsledok. Naša spoločnosť nevykonáva automatizované spracovanie.

 

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov našej spoločnosti.
V prípade každej sťažnosti, tieto riadne preveríme. Ak našou odpoveďou nebola vec vyriešená, alebo sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje spracúvame nezákonne, môže podať sťažnosť na  dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje vždy dobrovoľne, a to na základe súhlasu, alebo objednávky. V prípade neposkytnutia súhlasu sa jej osobné údaje nebudú spracúvať.

 

Naša spoločnosť vykoná vždy všetky potrebné kroky v záujme ochrany Vašich osobných údajov.

PORTRÉT, s. r. o.
25. máj 2018